Yritysasiakkaiden yleiset toimitusehdot

YLEISET TOIMITUSEHDOT – ELINKEINONHARJOITTAJA

Nämä yleiset toimitusehdot koskevat Euromaster-verkoston jäsenen (jäljempänä ”Myyjä”) kautta tapahtuvaa renkaiden ja lisävarusteiden (jäljempänä "Tuote") sekä niihin liittyvien palvelujen (jäljempänä "Palvelu") myyntiä elinkeinonharjoittajalle (jäljempänä ”Asiakas”), lukuun ottamatta rengashotellipalveluja. Myyjästä ja Asiakkaasta yhdessä käytetään jäljempänä myös nimitystä ”Osapuolet”.

 

OSA 1 - KAUPPAHINTA

 1. Hinta

Hinnalla tarkoitetaan Myyjän kaupantekohetkellä palvelupisteessään ilmoittamaa hintaa tai tilattaessa Asiakkaalle ilmoitettavaa hintaa. Myyjän ilmoittamat hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen mahdollisten hintavirheiden yhteydessä.

 1. Maksuehdot

2.1 Asiakkaalla on mahdollisuus kauppahinnan suorittamiseen joko käteisellä tai laskulla. Käteismaksu tapahtuu Myyjän palvelupisteessä Tuotetta noudettaessa tai Palvelua vastaanotettaessa.

2.2 Laskua käytettäessä Asiakkaan tulee suorittaa maksu 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, elleivät Osapuolet ole keskenään toisin sopineet. Maksun viivästyessä Asiakas on velvollinen maksamaan Myyjälle viivästyskorkoa, jonka suuruus on 18 %, sekä kohtuulliset muistutuskulut ja muut perinnästä aiheutuneet kulut.

 

OSA 2 - TUOTTEET

 1. Tuotteen tilaus

Asiakas voi tilata Tuotteen Myyjältä, ellei sitä ole varastossa. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun Asiakas on tehnyt Myyjälle tilauksen. Tilaus on Myyjää sitova, kun Myyjä on vahvistanut tilauksen.

 1. Käsiraha

Myyjällä on oikeus vaatia tarvittaessa Asiakkaalta käsiraha, jonka suuruus on 10 % kauppahinnasta. Käsirahaa ei palauteta Asiakkaalle, jos Asiakas peruuttaa tilauksen muussa kuin näiden ehtojen kohdassa 7.2 säännellyssä tapauksessa.

 1. Omistusoikeus ja vaaranvastuu

5.1 Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden Tuotteeseen, kunnes Asiakas on suorittanut kauppahinnan kokonaisuudessaan.

5.2 Tuotetta koskeva vaaranvastuu siirtyy Myyjältä Asiakkaalle, kun Tuote on luovutettu Asiakkaan hallintaan. Mikäli Tuotteen kuljetus tapahtuu kolmannen osapuolen toimesta, vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle kuljetuksen hoitavan kolmannen osapuolen vastaanottaessa Tuotteet hallintaansa.

 1. Tuotteen luovutus

6.1 Sen jälkeen, kun Asiakkaalle on vahvistettu, että Tuote on saatavilla Myyjän varastossa, Asiakkaan tulee noutaa Tuote mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksesta.

6.2 Mikäli tilattuja Tuotteita ei noudeta 14 päivän kuluessa Myyjän ilmoituksesta, Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta palautusmaksu. Palautusmaksu kattaa paluurahdista, mahdollisesta renkaiden vanteilta irrottamisesta ja muusta asian käsittelystä aiheutuvat kustannukset.

 1. Toimitus

7.1 Tilausten toimitusajat määräytyvät tapauskohtaisesti, sillä toimitusaika riippuu Tuotteen saatavuudesta. Myyjän ilmoittama arvioitu toimitusaika ei ole Myyjää sitova. Kyseessä on arvioitu toimitusaika riippumatta siitä, toimitetaanko Tuote Myyjän palvelupisteeseen vai Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

7.2 Jos Tuotteen toimitus viivästyy ilmoitetusta arvioidusta toimitusajasta, Myyjä ilmoittaa viivästyksestä ja uudesta toimitusajasta Asiakkaalle. Mikäli Myyjä ei voi toimittaa Tuotetta sovitussa lisäajassa, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus.

7.3 Toimitettaessa Tuote Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen voidaan Asiakkaalta veloittaa lisäksi kuljetuskustannukset. Asiakas vastaa oikean toimitusosoitteen ilmoittamisesta Myyjälle ja siitä, että Tuote on mahdollista toimittaa ilmoitettuun osoitteeseen toimitusajankohtana.

 1. Takuu

Tuotteella voi olla valmistajan takuu. Valmistajan takuu vaihtelee tuotelajin ja valmistajan mukaan. Tietoja mahdollisesta takuusta saa Tuotteen valmistajalta.

 1. Tuotteeseen ennen luovutusta syntyneet virheet

9.1 Myyjä vastaa ainoastaan sellaisista Tuotteen virheistä, jotka ovat syntyneet ennen Tuotteen luovutusta Asiakkaalle, jolloin Myyjällä on oikeus vaihtaa virheelliset Tuotteet virheettömiin. Myyjällä on kuitenkin oikeus laskuttaa Asiakasta uusista, virheettömistä Tuotteista, jos Myyjä kunkin yksittäisen tapauksen tutkittuaan toteaa, ettei Tuotteessa ole virhettä.

9.2 Tuotteen vastaanottaessaan Asiakkaan tulee tarkistaa Tuote. Mahdollisista virheistä johtuvat vaatimukset on esitettävä Myyjälle välittömästi sen jälkeen, kun Asiakas on vastaanottanut Tuotteen ja joka tapauksessa siten, että kirjallinen vaatimus on toimitettu Myyjälle 14 päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on vastaanottanut Tuotteet tai osan Tuotteista. Mikäli Asiakas ei esitä virhettä koskevaa reklamaatiotaan näiden ehtojen mukaisesti, Myyjä ei ole vastuussa Tuotteen virheestä.

9.3 Asiakkaan tulee palauttaa virheellinen Tuote Myyjälle 14 päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on vastaanottanut Tuotteet tai osan Tuotteista.

9.4 Myyjän korvausvastuu rajoittuu kaikissa virhetapauksissa Tuotteen kauppahintaan. Myyjä ei ole vastuussa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

 1. Tuotteeseen toimituksen jälkeen syntyneet virheet

10.1 Myyjä ei vastaa virheistä, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun Tuotetta koskeva vaaranvastuu on siirtynyt Asiakkaalle.

10.2 Myyjä ei vastaa virheistä, jotka syntyvät Tuotteen epänormaalin käytön seurauksena. Asiakkaan tulee noudattaa Tuotteen mukana tulleita ohjeita, koskien erityisesti säilytystä, asennusta, täyttöä, painetta ja käyttöä. Myyjän vastuu ei esimerkiksi koske virheitä, jotka ovat aiheutuneet Asiakkaan Tuotteen virheellisestä säilytyksestä tai vääränlaisesta käsittelystä. Mikäli Tuotteen räjähdyksestä aiheutuu Asiakkaalle tai kolmannelle vahinkoa, Myyjän vastuu rajoittuu ainoastaan Tuotteelle aiheutuneen vahingon korvaamiseen.

10.3 Asiakkaan vastuulla on huolehtia renkaiden jälkikiristyksestä. Asiakas vastaa myös siitä, että rengaspaineet ovat oikeanlaiset. 

 

 

OSA 3 - PALVELUT

 1. Palvelu Tuotteen oston yhteydessä

 

Palvelu, jonka Asiakas ostaa Tuotteen hankinnan yhteydessä, muodostaa ns. yhdistetyn sopimuksen, jota koskevat edellä osassa 1, osassa 2, tässä osassa 3 sekä jäljempänä osassa 4 esitetyt ehdot. Tämä koskee esimerkiksi asennuspalvelua renkaiden oston yhteydessä.

 

 1. Palvelun ajanvarauksen peruuttaminen

 

Jos Asiakas on varannut Palvelua varten ajan ja Asiakas ei pääse paikalle sovittuna ajankohtana, hänen on ilmoitettava asiasta Myyjälle viimeistään 30 minuuttia ennen varattua aikaa. Siinä tapauksessa, että Asiakas peruuttaa ajan tämän jälkeen tai jää saapumatta varattuna aikana, Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta 50 euron maksu.

 

 1. Virhe Palvelussa

13.1 Mikäli Palvelussa on virhe, Asiakkaan tulee reklamoida virheestä välittömästi sen jälkeen, kun Asiakas on huomannut virheen tai kun Asiakkaan olisi pitänyt huomata virhe.

13.2 Myyjällä on aina oikeus ensisijaisesti korjata asianmukaisesti reklamoitu Palvelussa esiintynyt virhe.

 

OSA 4 - YHTEISET EHDOT

 1. Vastuunrajoitus

Myyjä ei ole missään olosuhteissa vastuussa Asiakkaan tuotannon menetyksen, saamatta jääneen voiton tai muun välillisen tai epäsuoran taloudellisen vahingon korvaamisesta.

 1. Henkilötiedot

15.1 Myyjän on kerättävä Asiakkaiden henkilötietoja mm. voidakseen hallinnoida Asiakkaidensa ostoja. Myyjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Myyjän tulee varmistaa, että Myyjä voi käyttää Asiakkaan henkilötietoja markkinointitarkoituksiin, ja Asiakkaan henkilötiedot voidaan siirtää Suomen Euromaster Oy:lle.

15.2 Myyjä on rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjä on yksilöity laskussa tai muussa asiakirjassa. Asiakas voi milloin tahansa pyytää Myyjää ilmoittamaan tai korjaamaan käsiteltävät Asiakasta koskevat henkilötiedot. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttäminen Myyjän tai kolmannen osapuolen markkinointiin. Tällöin Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Myyjän palvelupisteeseen tai puhelimitse asiakaspalveluun numerossa 0207 700800.

 1. Ylivoimainen este

16.1 Esimerkkejä ylivoimaisista esteistä (force majeure), jotka ovat Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ovat luonnonkatastrofit, sota, terroriteot, yleisen kuljetusliikenteen häiriöt, äärimmäiset sääolosuhteet, työtaistelut tai muut tapahtumat, jotka olennaisesti vaikuttavat sopimuksen täyttämiseen, ja joita Myyjä ei ole voinut ennakoida.

16.2 Myyjä ei ole vastuussa Tuotteen tai Palvelun virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota Myyjä ei olisi voinut kohtuudella ottaa kaupanteon yhteydessä huomioon, ja jonka seurauksia Myyjä ei myöskään olisi kohtuudella voinut välttää tai voittaa. Jos viivästys johtuu tahosta, joka hoitaa kaupanteon joko kokonaan tai osittain Myyjän lukuun, Myyjä on vapaa vastuusta ainoastaan silloin, jos myös kyseinen taho on siitä edellä sanotun perusteella vapaa. Sama koskee viivästyksiä, jotka johtuvat Myyjän käyttämästä toimittajasta tai jostakin muusta myyntiketjun aikaisemmasta osapuolesta.

 

 1. Ehtojen muuttaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia näihin yleisiin toimitusehtoihin.  

 1. Ehtojen soveltaminen

Jos Myyjän ja Asiakkaan välillä tehdään kirjallinen sopimus, jossa sovitaan näistä yleisistä ehdoista poikkeavista sopimusehdoista, ja mikäli kirjallisen sopimuksen sopimusehdot ja nämä yleiset ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti Myyjän ja Asiakkaan välisiä sopimusehtoja.

 1. Riitojen ratkaisu

Näihin yleisiin ehtoihin ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, näistä ehdoista ja Myyjän ja Asiakkaan välisestä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

Tukkuasiakkaat /kuluttajat/renkaat/palvelut/ajanvaraus /kuluttajat/yksityisasiakkaiden_jarjestelmasivu/kirjaudu_sisaan

Kirjaudu sisään

Ajanvaraus

Ajanvarauksen tai ajanvarauksen muutoksen yhteydessä on valittava ensin palvelupiste. Näin on tehtävä, vaikka olisit jo saanut tiedon renkaanvaihtoajasta.

Valitse palvelupiste

Kuluttajat

Täällä voit ostaa renkaita ja nähdä tilaushistoriasi.

Kirjaudu